Cookies & Integritet

Cookies

Cookies är små mängder data som sparas av din dator och innehåller information som vår sajt behöver för att kunna vara säker på vem du är under tiden du är inloggad. När du besöker oss igen vill vi snabbt identifiera dig för att kunna anpassa våra tjänster och ge dig bästa möjliga service. Till exempel vilket språk du valt och om du valt att besöka privat- eller företagsdelen av sajten.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om det.

För att de varor du vill köpa ska hamna i din egen kundvagn, samt för att du automatiskt ska bli inloggad på ditt konto när du besöker euromaster.se måste du ha funktionen för att tillåta Cookies påslagen i din webbläsare.

Vi använder också cookies för att samla in statistik om användandet av vår sajt. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den. All statistik som samlas in är i aggregerad form och kan aldrig kopplas till dig som individ eller din dator. Cookien innehåller ingen personinformation och informationen kan inte användas av någon utomstående.

Vill du inte acceptera Cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en Cookie. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Väljer du att inte acceptera Cookies kommer du att uppleva begränsad funktionalitet på vissa webbsidor, t.ex. dina personliga inställningar. För mer information om Cookies se Post- och telestyrelsens webbplats: http://www.pts.se/cookies

 

Integritet

Behandling av personuppgifter
Euromaster värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Euromaster arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera vår integritetspolicy. Du hittar den senaste versionen på vår hemsida.

Varför behandlar Euromaster dina personuppgifter?

Euromaster kan komma att behandla personuppgifter om dig för följande syften:

  • För att fullgöra kundrelationen och därmed uppfylla Euromasters åtaganden mot dig som kund, bland annat för att kunna leverera de varor och tjänster som Euromaster erbjuder

  • I samband med tillhandahållande av kundservice och fakturering

  • För statistik för analys och utveckling av våra tjänster.

  • För marknadsföring, förutsatt att du inte har invänt mot behandlingen.

  • För att fullgöra rättsliga skyldigheter som exempelvis enligt bokföringslagen.

 

Rättslig grund för Euromasters behandling av personuppgifter

Är du kund hos oss behandlar Euromaster uppgifter för att fullgöra avtalet mellan oss.

Euromaster behandlar även uppgifter med stöd av en intresseavvägning i de fall där Euromaster har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna såsom för analys och utveckling av våra tjänster.

För det fall där samtycke krävs behandlar Euromaster endast personuppgifter om ditt samtycke har inhämtats.

Euromaster behandlar även uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt lag, såsom enligt bokföringslagen.

 

Hur länge sparar Euromaster dina uppgifter?
Euromaster lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullfölja de syften för vilka personuppgifterna samlades in eller vad som krävs enligt gällande lag. Nedan anges några exempel.

Uppgifter som rör vårt kundförhållande sparas under tiden som kundförhållandet pågår och för att uppfylla garantiåtaganden.

Uppgifter för direktmarknadsföring till befintlig kund sparas upp till ett år efter att vårt kundförhållande upphört.

Uppgifter som behandlas med stöd av samtycke sparas endast under den tiden samtycket gäller.

Uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen sparas i 7 år.

 

Mottagare av personuppgifter
Euromaster kan komma att dela uppgifter med tredje part för att utföra uppgifter som Euromaster har uppdragit en leverantör, såsom transportörer eller leverantörer av IT-system, att utföra.

Dessa leverantörer är genom avtal med Euromaster bundna att skydda de personuppgifter de tagit emot och hålla dem säkra, och de får endast använda personuppgifterna till de tjänster som de är anlitade för.

Euromaster kan även komma att behöva dela uppgifter med tredje part om det följer av en rättslig skyldighet.


Dina rättigheter
I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter: 
-    Rätt att återkalla eventuellt samtycke och invända mot behandling: Du har rätt att återkalla hela eller del av ett samtycke om du lämnat samtycke till oss för vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. I vissa fall kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter även om du invänt mot behandlingen. Det kan ske om vi kan uppvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
-    Rätt till information och tillgång Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och få en kopia av dina personuppgifter. 
-    Rätt till rättelse: Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
-    Rätt till radering (rätten att bli bortglömd):  Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlas för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. Många uppgifter måste vi spara om dig till följd av rättsliga förpliktelser.
-    Rätt till begränsning av behandling Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället vill att vi begränsar hur vi behandlar dina personuppgifter.
-    Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”). Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

Euromaster AB, org. nr. 556078-6500, med adress Stormhallsvägen 6, 432 15 Varberg, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kontaktar du Euromaster genom att skicka ett e-postmeddelande till gen.se.gdpr@euromaster.com. Det är viktigt att du i ditt e-postmeddelande anger vad din förfrågan gäller. T.ex. om du vill bli raderad ur vårt register, korrigera felaktiga uppgifter eller få tillgång till dina personuppgifter eller information om vilka uppgifter vi behandlar om dig. 
Ange för, efternamn, telefonnummer, e-mailadress, bilregistreringsnummer samt organisationsnummer (för enskild firma).
Du har även rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten. Ytterligare information finns på www.imy.se. 
 

Överföring utanför EU

Euromaster är en internationell koncern som har databaser i olika länder där man har verksamhet. Euromaster kan överföra dina personuppgifter inom koncernen till en databas eller en extern samarbetspartner som har verksamhet utanför ditt hemland.

Eftersom olika länder har olika nivå på sitt dataskydd, överför vi inte dina personuppgifter till Euromaster-företag eller tredjepartsföretag som har verksamhet utanför EU, såvida inte företagen erbjuder samma eller liknande nivå av skydd för personuppgifter som Euromaster.

För överföringar inom Euromaster har företaget antagit interna regler som styr överföringen av personuppgifter från EU eller EES.

Överföring av data utanför koncernen styrs av avtal som innehåller den Europeiska Kommissionens standardklausuler för leverantörer etablerade utanför EU för att säkerställa en liknande skyddsnivå som den i ditt hemland.

 

Kameraövervakning

Euromaster AB är mån om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som företaget behandlar.

Denna information gäller Euromaster AB kamerabevakning som sker vid vissa filialer i Sverige. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) och Kamerabevakningslagen (2018:1200) reglerar hur kamerabevakningen får användas i Sverige.

Vilka personuppgifter behandlar vi och vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?
Euromaster AB har utrustat vissa av sina filialer i Sverige med kamerabevakning som innefattar inspelning av bildupptagning. I den mån en person på bildupptagningen är identifierbar, utgör inspelningen en personuppgift om denne. Ändamålet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brott i syfte att öka tryggheten för Euromasters personal och besökare samt skydda företagets egendom. Granskning av bildupptagning sker endast i den omfattning som behövs för att uppfylla ovan nämnda ändamål.

På samtliga platser där kamerabevakning sker informerar vi om kamerabevakningen med tydlig skyltning.

Vad är den lagliga grunden för vår behandling?
Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med kamerabevakningen är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att förebygga och utreda brott. Vi bedömer att Euromasters intresse av att behandla personuppgifter för ovan angivna ändamål överväger det integritetsintrång som en person som spelas in utsätts för.

Vem har tillgång till de personuppgifter vi behandlar?
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar mot bl.a. obehörig åtkomst.

Endast ett fåtal behöriga personer på Euromaster har tillgång till det inspelade materialet. Euromaster kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon tredje part annat än till polisen eller annan brottsbekämpande myndighet vid utredning av brott.

Hur länge sparas personuppgifter?
Grundregeln är att inspelat material sparas i 60 dagar, därefter spelas det med automatik över. När visst material krävs för att vidta åtgärder mot en person som spelats in för att kunna uppnå syftet med inspelningen får materialet dock sparas så länge det är nödvändigt för att vidta dessa åtgärder, men ska därefter omedelbart raderas.

Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av oss?
Euromaster AB, org. nr. 556078-6500, med adress Stormhallsvägen 6, 432 15 Varberg, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Registrerade personer har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem. En registrerad person har också rätt att begära att Euromaster AB raderar dessa personuppgifter. Dessutom har registrerade personer rätt att invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Den som har invändningar eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter har rätt att kontakta eller lämna in klagomål hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på gen.se.gdpr@euromaster.com eller per brev till adressen ovan.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?
Euromaster Sverige AB, org.nr. 556078-6500, med adress Stormhallsvägen 6, Box 1134, 432 15 Varberg, och telefonnummer 0340- 829 00, är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som behandlas på denna webbplats, i våra verkstäder och när du kontaktar oss på annat sätt, om inte något annat anges.