Samtycke

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) tillämpas mellan Euromaster AB, org. nr. 556078-6500, Box 1134, 432 15 Varberg och-, dess verkstäder (”Säljaren”) och sådan konsument (”Kunden”) som köper däck och andra produkter (”Produkter”) och/eller tjänster (”Tjänster”), av Säljaren (”Köpet” eller ”Uppdraget”).
Dessa Allmänna Villkor gäller mellan Parterna om inget annat avtalats skriftligen. Genom att köpa en Produkt eller Tjänst från Säljaren godkänner Kunden dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor bygger i tillämpliga delar på Däckspecialisternas Riksförbunds allmänna villkor för reparation och däckförvaring.
För att kunna genomföra ett Köp ska Kunden vara 18 år eller ha vårdnadshavares godkännande.
Säljaren och Kunden benämns var för sig som ”Part” och gemensamt ”Parterna”

DEL 1 – KÖP AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER


1 BESTÄLLNING OCH ORDERBEKRÄFTELSE


1.1 Kunden kan köpa Produkter och beställa Tjänster i Säljarens fysiska affärslokaler, via telefon eller via webbutiken på www.euromaster.se.

1.2 När Kunden har beställt en Produkt eller bokat tid för utförande av en Tjänst ska Säljaren lämna en skriftlig orderbekräftelse till Kunden. Kundens beställning är bindande för Säljaren först när Kunden har fått den skriftliga orderbekräftelsen. Vid eventuellt fel i orderbekräftelsen ska Kunden omgående kontakta Säljaren.

Särskilda villkor vid Köp av Tjänst

Avrådande

1.3 Säljaren ska avråda från de Uppdrag som inte är till rimlig nytta för Kunden, t.ex. när priset för en Tjänst överstiger hälften av fordonets marknadsvärde. Om Kunden ändå önskar att få Uppdraget utfört ska detta antecknas på orderbekräftelsen. Om det först under utförandet av Tjänsten visar sig att Tjänsten inte kommer att bli till rimlig nytta för Kunden, eller om priset för Tjänsten kan bli betydligt högre än Kunden hade kunnat räkna med, ska Säljaren avbryta arbetet och begära Kundens anvisningar.

1.4 Vid Köp av Tjänst åtar sig Säljaren att, såvida inte annat särskilt överenskommits mellan Parterna, vidta de åtgärder som Säljaren anser nödvändiga eller önskvärda för att utföra Tjänsten på ett fackmannamässigt sätt. Avtal om och orsaken till en provisorisk Tjänst eller annan avvikelse från ett fackmässigt utförande ska antecknas på orderbekräftelsen. Säljaren åtar sig även att med tillbörlig omsorg ta till vara Kundens intressen, samråda med Kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt, samt tillhandahålla det material som är behövligt.

 

2 PRIS OCH BETALNING


2.1 Kunden ska betala det pris som uppges av Säljaren i Säljarens affärslokal, via telefon, på Säljarens Hemsida eller i orderbekräftelsen. Säljaren har därutöver rätt till ersättning för eventuella utlägg och kostnader som uppstår i samband med Köpet, t.ex. skälig frakt- och emballagekostnad. Priserna på Säljarens Hemsida gäller endast vid Köp via webbutiken. För priser i Säljarens fysiska butiker hänvisas till aktuell butik.


2.2 Kunden är skyldig att betala när Kunden har mottagit Produkten, avslutat ett Köp på Hemsidan eller när Säljaren har utfört Tjänsten. En Tjänst anses i regel utförd när ett inlämnat fordon, däck, fälg eller annat objekt (”Objektet”) avhämtas.


2.3 Säljaren ska vid Köp av Tjänst tillhandahålla en specificerad räkning om Kunden begär det. Har Kunden i tid begärt en specificerad räkning, är Kunden inte skyldig att betala förrän Kunden har fått en sådan räkning.


2.4 Betalning kan ske kontant (betalkort eller swish) eller genom faktura. Vid fakturabetalning har Säljaren rätt att ta ut en fakturaavgift. Kunden ska betala inom 30 dagar från fakturadatum om inte annat har avtalats mellan Parterna. Önskar Kunden dela upp betalningen ska ansökan om delbetalning göras hos Säljaren och Kunden ska vid en sådan ansökan få del av särskilda betalningsvillkor.

Betalsätt online: Vid köp online kan Kunden välja att betala med kort (Visa eller Mastercard). Säljaren använder extern betalväxel för att genomföra kortbetalning online via Adyen Checkout. Adyen hanterar kort- och betaluppgifter genom teknik som möjliggör identifiering och autentisering av kortinnehavaren. Adyen uppfyller kraven för PCI DSS. 3DSecure används vid kortbetalning online via Adyen. 3D Secure är ett samlingsnamn för den säkerhetsteknik som Visa, MasterCard tagit fram för identifiering av kortinnehavare vid köp över Internet. Kunden kan även välja betallösningar från Klarna, ”betala direkt Klarna Bankkonto”, ”Få först betala sen med Klarna” eller ”dela upp med Klarna”.

2.5 Betalar inte Kunden vid avhämtningen vad Säljaren har att kräva på grund av Uppdraget, får Säljaren, om inget annat avtalats mellan Parterna, hålla kvar Produkten eller det inlämnade Objektet till dess att Säljaren har fått betalt eller, vid tvist om betalningen, till dess att Kunden har ställt godtagbar säkerhet för det belopp som Säljaren har krävt. En sådan säkerhet kan vara deponering av det omtvistade beloppet hos en bank. När beloppet har deponerats ska det anges att det får disponeras av den Part som enligt en överenskommelse, ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden eller ett domstolsavgörande är berättigad till hela beloppet eller en del.


2.6 Om Produkten eller det inlämnade Objektet har lämnats ut trots att Kunden inte har betalat eller deponerat omtvistat belopp har Säljaren rätt att debitera dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) på det belopp som Säljaren är berättigad till samt lagstadgad påminnelseavgift.


2.7 Vid Köp av en Produkt förbehåller sig Säljaren äganderätten till Produkten fram till dess att full betalning har skett.


Särskilda villkor vid Köp av Tjänst


Prisuppgift


2.8 Säljaren ska lämna en skriftlig prisuppgift för hela Uppdraget om Uppdraget beräknas kosta 2 000 kr eller mer, om det inte medför betydande praktiska svårigheter enligt punkten 2.9. Om kostnaden för Uppdraget beräknas understiga 2 000 kr ska en skriftlig prisuppgift lämnas om Kunden begär det. Säljaren behöver inte lämna en skriftlig prisuppgift om Kunden avstår från en sådan eller om Uppdraget är så ospecificerat att det är omöjligt att lämna en uppgift ens om ett ungefärligt pris eller ett högsta pris.


2.9 Avser Uppdraget enbart en förberedande undersökning eller felsökning för att utreda omfattningen av eller kostnaden för en Tjänst, är Kunden skyldig att betala för undersökningen. Säljaren ska i sådana fall avtala om ett högsta pris för sökningen om denna kostar 2 000 kr eller mer om inte Kunden avstår från en sådan uppgift. I undantagsfall, om det medför betydande praktiska svårigheter att lämna en skriftlig prisuppgift eller om Uppdraget är ospecificerat enligt ovan, får prisuppgiften lämnas per telefon eller på annat lämpligt sätt. Uppdraget och prisuppgiften ska godkännas av Kunden innan arbetet påbörjas och noteras på beställningen. Om en
ungefärlig prisuppgift lämnas får den inte överskridas med mer än 15 %, dock högst 2 000 kr, om inte någon annan prisgräns har avtalats. Har Kunden angett ett högsta pris (pristak) får det inte överskridas.


Tilläggsarbete


2.10 Om det uppstår behov av att utföra ett arbete som inte omfattas av det ursprungliga Uppdraget, men som p.g.a. sitt samband med Uppdraget är lämpligt att utföra samtidigt, ska Kundens anvisningar inhämtas. Om Kunden önskar att få tilläggsarbetet utfört ska detta antecknas på arbetsordern. I de fall som Kunden inte kan nås inom skälig tid får Säljaren ändå utföra tilläggsarbetet om priset är lågt i förhållande till det ursprungligen avtalade priset eller om det finns särskilda skäl att anta att Kunden önskar få tilläggsarbetet utfört. Om Kunden inte kan nås är Säljaren ändå skyldig att utföra ett tilläggsarbete om arbetet inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för Kunden. För ett tilläggsarbete har Säljaren rätt till ett pristillägg som är skäligt med hänsyn till tilläggsarbetets art, omfattning och utförande, normalt högst 15 % av priset för det ursprungligen avtalade arbetet, dock högst 3 000 kr. Har Kunden angivit ett högsta pris får det inte överskridas, om inte Säljaren kan göra sannolikt att en ny överenskommelse har träffats.


Kostnad för förvaring i samband med Uppdrag


2.11 Under Uppdrag - Om Kunden inte inom fyra dagar från det att ett Objekt lämnats in inte preciserat sitt reparationsuppdrag och trots uppmaning från Säljaren underlåtit att lämna besked skall Kunden debiteras en förvaringskostnad fr.o.m. den femte dagen. För att debitera en kostnad måste Säljaren i förväg ha underrättat Kunden om denna.


2.12 Efter Uppdragets färdigställande - Säljaren har rätt att debitera en förvaringskostnad fr.o.m. den första vardagen efter överenskommen leveransdag eller, om en bestämd leveransdag inte har avtalats, i regel fr.o.m. den andra vardagen efter det att Kunden har meddelats att Objektet är leveransklart. En förutsättning för att en förvaringskostnad ska kunna debiteras är att Kunden, eller den som ska betala reparationen eller förvaringen, i förväg har underrättats om denna kostnad. Detta gäller även vid en försäkringsskada. Kunden kan ha rätt att få ersättning för förvaringskostnaden från sitt försäkringsbolag.

3 AVBOKNING


Om Kunden inte har möjlighet att närvara eller ta emot Säljaren vid en bokad tid ska Kunden meddela Säljaren senast 1 arbetsdag före den bokade tiden. Om Kunden uteblir eller inte kan ta emot Säljaren den bokade tiden och inte har meddelat Säljaren detta i tid, har Säljaren rätt att debitera en avgift på 1 000 SEK inklusive moms, förutsatt att Säljaren har lämnat tydlig information om denna kostnad i förväg.

4 LEVERANS OCH RISKENS ÖVERGÅNG

Produkt

4.1 Vid beställning av en Produkt väljer Kunden om Produkten ska levereras till en av Kunden angiven adress eller till Säljarens affärslokal för avhämtning av Kunden. Vid leverans till av Kunden angiven adress tillkommer en transportkostnad som Säljaren har rätt att fakturera Kunden.


4.2 Om Kunden ska hämta Produkten hos Säljaren ska Säljaren meddela Kunden så snart Produkten finns tillgänglig för avhämtning genom att skicka ett meddelande till den e-postadress som Kunden angivit vid beställningen eller på annat lämpligt sätt kontakta Kunden. När Kunden fått information om att Produkten kan hämtas ska Kunden hämta Produkten, senast inom 14 dagar från det att Kunden mottog sådan information. Om Kunden inte hämtar Produkten inom 14 dagar skickas Produkten tillbaka och Kunden debiteras en frakt- och hanteringskostnad om maximalt 500 kronor per produkt.


4.3 Risken för en Produkt övergår från Säljaren till Kunden när Produkten levereras till Kunden eller vid hämtning av Produkten i Säljarens affärslokal. Om leveransen sker via en leverantör anlitad av Säljaren, övergår risken för Produkten till Kunden vid mottagandet av Produkten från sådan leverantör. Om Kunden hämtar ut Produkten på ett serviceställe övergår risken för Produkten till Kunden vid hämtning av Produkten. Vid Köp som omfattas av lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler bär Säljaren risken för Produkten under ångerfristen även om Produkten finns hos Kunden.

Vid eventuella skador som uppstått under transport när Säljaren ansvarar enligt ovan ska du som kund kontakta oss i enlighet med förfarandet under avsnittet reklamation nedan.

4.4 Det leveransdatum som vid beställning av en Produkt anges i orderbekräftelsen är ett beräknat leverans-datum och således inte bindande för Säljaren. Om det uppstår en försening i förhållande till beräknat leveransdatum ska Säljaren meddela Kunden detta genom att skicka ett meddelande till Kunden på den e-postadress som Kunden angivit vid beställningen eller på annat lämpligt sätt kontakta Kunden.

Tjänst


4.5 Leverans av Tjänst sker i den av Säljarens affärslokaler där Tjänsten utförts om inte något annat överenskommits mellan Parterna. För standardbetonade reparationer ska en tidpunkt för leveransen anges redan vid beställningen och noteras på orderbekräftelsen. I övriga fall ska leveranstiden anges när reparationens omfattning är konstaterad. Om ett avtal om leveranstid inte har träffats ska Uppdraget utföras inom en tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en Tjänst av samma art och omfattning. Vid en eventuell leveransförsening ska Kunden underrättas och en ny leveranstid avtalas.


4.6 Utbytta delar och tillbehör ska hållas tillgängliga för Kunden vid leveransen. Säljaren har ingen skyldighet att förvara sådana delar sedan ett Objekt har avhämtats.​

 

5 GARANTI

Produkt​

5.1 Med en Produkt kan det följa en tillverkargaranti. Tillverkargarantin varierar beroende på Produkt och tillverkare. Säljaren gör inga garantiåtaganden avseende Produkter, vare sig i omfattning eller i tid. För information om eventuell tillverkargaranti hänvisas till Produktens tillverkare. Säljaren ansvarar alltså inte för att hantera garantiärenden åt Kunden utan Kunden ska reklamera eventuella fel i Produkten direkt till tillverkaren av aktuell Produkt.


5.2 Säljaren erbjuder Kunden en ”Rätt däck-garanti” som, vid normalt slitage, innebär full bytesrätt av däck i 14 dagar om de nya däcken inte uppfyller Kundens önskemål. Vid utövande av bytesrätten kan Kunden byta till däck motsvarande de eller det utbytta däckets värde.

Tjänst


5.3 Säljaren garanterar resultatet av utfört arbete under 12 månader från det att ett Uppdrag har avslutats. Garantin upphör dock att gälla om fordonet på vilket arbetet utförts dessförinnan har körts mer än 1 000 mil. Utfört arbete ska anses som felaktigt om resultatet av det utförda arbetet försämras under garantitiden. Garantin gäller endast för den ägare som ägde fordonet vid den tidpunkt då Uppdraget avslutades och inte för efterkommande ägare till sådant fordon.


5.4 Garantin gäller inte om a) Säljaren kan visa att det påtalade felet beror på en olyckshändelse eller en därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på Kundens sida, b) Tjänsten har utförts provisoriskt eller om Kunden p.g.a. osäkerhet om reparations-resultatet, blivit avrådd från att låta utföra Tjänsten och detta har dokumenterats, eller c) Tjänsten utförts med material som kunden har tillhandahållit och felet kan hänföras till materialet.


5.5 Garantin omfattar inte arbeten av justeringskaraktär, exempelvis justering av framvagn, strålkastarinställning eller liknande. För reservdelar och tillbehör har verkstaden samma ansvar mot Kunden som aktuell leverantör lämnar i sina leveransbestämmelser. Om leverantörens åtaganden är av mindre omfattning än denna garanti, ska kunden göras uppmärksam på detta.


5.6 Vill Kunden utnyttja garantin ska Kunden reklamera felet till Säljaren så snart som möjligt och inom skälig tid. Reklamationen måste dock alltid göras inom angiven garantitid eller körsträcka. Görs inte detta förlorar Kunden sin rätt att utnyttja garantin.


5.7 Denna garanti begränsar inte i något avseende Kundens rätt att istället för garantin åberopa konsumenttjänstlagens regler.​

 

6 ÅNGERRÄTT


6.1 Kunden har rätt att ångra ett Köp som gjorts via Säljarens webbutik eller via telefon inom 14 dagar från den dag då Produkten mottagits eller från den dag då avtalet om Köp av Tjänst ingicks. Genom att ingå avtal om Köp av Tjänst samtycker Kunden till att Tjänsten kan påbörjas inom de 14 dagar då ångerfristen löper och att Kunden inte har någon ångerrätt när Tjänsten har påbörjats.


6.2 Om Kunden vill utöva sin ångerrätt ska Kunden meddela Säljaren att Kunden ångrar Köpet inom de föreskrivna 14 dagarna. Sådant meddelande ges genom att Kunden använder formuläret eller ångerblanketten på Säljarens Hemsida, se https://www.euromaster.se/privat/kundservice/angrat-kop eller kontaktar Säljarens Kundtjänst. Mer information finns på Säljarens Hemsida, se https://www.euromaster.se/privat/kundservice/angrat-kop. I meddelandet ska order- och/eller fakturanummer anges.


6.3 När Kunden meddelat Säljaren att Kunden ångrar Köpet ska Kunden utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då meddelandet skickades på egen bekostnad lämna eller skicka Produkten till Säljaren.


6.4 Säljaren ska återbetala det Kunden har betalat inom 14 dagar från den dag då Säljaren mottog meddelande om att Kunden önskar utnyttja ångerrätten. Vid Köp av Produkt ska Säljaren återbetala det Kunden har betalat när Säljaren tagit emot Produkten eller Kunden visat att Produkten sänts tillbaka. Säljaren förbehåller sig rätten att göra avdrag på det belopp som ska återbetalas vid eventuell värdeminskning samt förhöjda leveranskostnader som uppstått på grund av Kundens hantering av Produkten eller val av leveransmetod. Säljaren förbehåller sig även rätten att göra avdrag med en proportionell andel av det avtalade priset för Tjänst som utförts delvis innan Kunden utövade sin ångerrätt.

6.5 Återbetalning vid utövad ångerrätt sker på samma sätt som ursprungliga betalningen, om inte annat uttryckligen överenskommits.

7 REKLAMATION

7.1 Vill en Kund åberopa att en Produkt eller Tjänst är felaktig bör Kunden så snart som möjligt reklamera felet till Säljaren. En reklamation måste göras inom skälig tid efter det att konsumenten har märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som har gjorts inom två månader från det att felet upptäcktes ska alltid anses ha kommit in i rätt tid. Reklamationen får dock inte ske senare än tre år efter det att Produkten mottogs eller Uppdraget avslutades. Reklamerar Kunden för sent förlorar Kunden rätten att åberopa felet. För att göra en reklamation, kontakta Kundtjänst på 0771 - 829 829 eller använd samma formulär som för ångerrätten på https://www.euromaster.se/kundservice/angrat-kop och ange reklamation och orsak för reklamationen eller kontakta din verkstad där du genomfört köpet.

7.2 Säljaren åtar sig att så snart som möjligt göra en bedömning och  behandla en inkommen reklamation. För reklamation av produkter kommer Säljaren att skicka ut eventuella returfraktsedlar. Godkänns inte reklamationen debiteras kund fraktkostnaderna.Om ett fel uppkommer när ett fordon finns på annan ort ska Kunden ta kontakt med Säljaren för att samråda om vilka åtgärder som bör vidtas. Säljaren är skyldig att ersätta kostnaden för en reparation eller annan åtgärd som Kunden beordrat på annat håll endast om Kunden först har kontaktat Säljaren, och denna inte har beaktat reklamationen trots att den har varit berättigad, eller om Kunden p.g.a. särskilda omständigheter inte har kunnat nå Säljaren.

Särskilda villkor för Tjänst

Undersökningskostnader

7.3 Säljaren har rätt att debitera Kunden för kostnader för en besiktning eller liknande undersökning av Objektet om syftet med undersökningen är att konstatera om ett fel föreligger i Tjänsten. För att ha rätt till ersättning för ovanstående kostnader ska Säljaren tydligt ha upplyst Kunden om detta senast i samband med mottagandet av reklamationen.

Om garanti finns gäller följande om rätten till ersättning


7.4 Om syftet med en besiktning och/eller undersökning är att konstatera om Objektet har försämrats i något avseende som omfattas av lämnad garanti i punkten 5, har Säljaren rätt till ersättning för besiktnings- och/eller undersökningskostnaderna om resultatet visar att Objektet inte har försämrats.


7.5 Om däremot syftet med en besiktning och/eller undersökning är att konstatera om försämringen beror på någon omständighet som anges i punkten 5.4, ska Säljaren stå för eventuella kostnader.


7.6 För att ha rätt till ersättning för ovanstående kostnader ska Säljaren tydligt ha upplyst Kunden om detta senast i samband med mottagandet av reklamationen.

8 PÅFÖLJDER VID FEL

8.1 Säljaren åtar sig att utan onödigt dröjsmål, efter det att Kunden gett Säljaren tillfälle till det, kostnadsfritt på anvisad verkstad avhjälpa ett fel i en Produkt eller en utförd Tjänst alternativt att företa omleverans av Produkten. Åtagandet, som även inkluderar transportkostnader, gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för Säljaren i förhållande till felets betydelse för Kunden. En Kund får avböja avhjälpande om Kunden har särskilda skäl till det. Om Säljaren inte har avhjälpt en påtalad brist inom skälig tid har en Kund rätt till avdrag på priset, eller att häva avtalet enligt konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen. Kunden ska i normalfallet inte behöva acceptera mer än två avhjälpningsförsök från Säljaren för samma fel. Därefter har Kunden rätt till prisavdrag eller hävning.

9 SÄLJARENS ANSVAR FÖR INLÄMNAT OBJEKT

9.1 Säljaren ansvarar för att ett Objekt som lämnats in till Säljaren inte skadas medan det är inlämnat. Ansvaret övergår på Säljaren när ett Objekt har ställts på en av Säljaren anvisad plats och nycklarna har överlämnats. Säljaren går fri från ansvar om den kan visa att skadan inte beror på försummelse från Säljarens sida.

9.2 För föremål som är kvarlämnade i ett fordon och inte hör till den normala utrustningen ansvarar Säljaren endast om ett särskilt avtal om detta har träffats. Säljarens ansvar upphör när fordonet har avhämtats och nycklarna har överlämnats till Kunden eller när fordonet på Kundens begäran har ställts på en överenskommen plats och låsts.​

10 SKADESTÅND

10.1 Om en leverans av en Produkt är försenad eller om ett Uppdrag inte påbörjas, framskrider eller avslutas inom överenskommen tid och detta inte beror på något förhållande på Kundens sida är Säljaren ansvarig för förseningen. Kunden har då rätt att i enlighet med konsumentköplagen hålla inne betalningen som säkerhet för sina krav, kräva att Säljaren utför Uppdraget eller om förseningen är väsentlig häva avtalet. Dessutom kan Kunden ha rätt till skadestånd.

10.2 En Kund har under de i 30-34 §§ konsumentköplagen och 31-34 §§ konsumenttjänstlagen angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada, t.ex. utgifter och förluster, som han eller hon har drabbats av på grund av fel eller dröjsmål. Ersättning utgår dock aldrig för förlust i näringsverksamhet. Ersättning för att Kunden inte har kunnat nyttja ett fordon utgår inte om ett ersättningsfordon har ställts till förfogande. I annat fall utgår en ersättning som motsvarar de faktiska kostnaderna enligt försäkringsbolagens normer för stilleståndsersättning.

10.3 Säljarens skadeståndsansvar är begränsat per skadetillfälle till priset för den Produkt eller Tjänst som ett krav från Kunden hänför sig till. Säljaren kan aldrig bli skadeståndsskyldig, gentemot Kunden för följdskador, indirekta skador, förlorad handelsvinst eller annan form av förlust i näringsverksamhet.

DEL 2 – SÄRSKILDA VILLKOR VID AVTAL OM DÄCKFÖRVARING

Utöver vad som föreskrivits i Del 1 gäller följande särskilda villkor för däckförvaring.​

11 FÖRVARINGSAVTALET​

11.1 Säljaren ska under avtalstiden förvara Kundens däck och/eller fälgar på ett fackmannamässigt sätt, med tillbörlig omsorg ta till vara Kundens intressen samt samråda med Kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt. Huvudprestationen består i omhändertagande, tillsyn och vård i övrigt av Kundens däck och/eller fälgar under avtalstiden.

11.2 Säljaren ska kontrollera mönsterdjup, lufttryck samt skick på däck/fälg. Kunden ska vid inlämnandet erhålla ett kvitto som gör det möjligt att identifiera de däck och/eller fälgar som Kunden lämnat in hos Säljaren.

12 FEL OCH DRÖJSMÅL I FÖRVARINGEN

12.1 Fel i Tjänsten föreligger om resultatet avviker från det som Kunden har rätt att kräva enligt förvaringsavtalet i punkten 11. Vidare föreligger dröjsmål hos Säljaren om Säljaren inte tar emot eller lämnar ut däck och/eller fälg vid avtalad tidpunkt eller inom skälig tid från det att Kunden begär detta. Förutsättningar för påföljder vid fel och dröjsmål, Kundens rätt att avbeställa förvaringstjänsten, Säljarens rätt till ersättning för förluster i anledning av Kundens avbeställning, Säljarens skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd anges i dessa Allmänna Villkor samt i konsumenttjänstlagen. Säljarens ersättningsskyldighet till Kunden på grund av skada omfattar inte förlust i näringsverksamhet.

13 RÄTTEN ATT HÅLLA KVAR OBJEKT

13.1 Är Kunden sen med betalningen får Säljaren hålla kvar Objektet till dess att Säljaren fått betalt, eller vid tvist om betalningen, till dess att Kunden ställt godtagbar säkerhet för det belopp Säljaren har krävt.

13.2 Kundens däck och/eller fälgar förvaras hos Säljaren under högst 12 månader. Har Kunden inte avhämtat eller skiftat däck och/eller fälgar under avtalstiden har Säljaren rätt att försälja de förvarade däcken/fälgarna i enlighet med bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (1985:982).​

14 INFORMATION TILL KUNDEN

Kunden ska vid däckskifte och efter tjänstens avslutande informeras om vikten av att efterdra muttrar.

15 ÖVRIGA BESTÄMMELSER VID FÖRVARING

Kunden får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt förvaringsavtalet till annan utan Säljarens skriftliga medgivande. Kunden ska se till att Säljaren har aktuella kontaktuppgifter för kallelse till däckskifte.​

DEL 4 – ÖVRIGA VILLKOR

16 PERSONUPPGIFTER

16.1 Säljaren och de tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för Säljarens räkning, så kallade personuppgiftsbiträden, kommer att behandla Kundens och potentiella Kunders personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och andra tillämpliga lagar. Se mer om Säljarens och dess tjänsteleverantörers behandling av personuppgifter här: https://www.euromaster.se/privat/kundservice/cookies-integritet.​

17 FORCE MAJEURE

17.1 Säljaren är befriad från ansvar om Säljaren inte kan fullgöra sina skyldigheter till följd av omständigheter utanför Säljarens kontroll som hindrar, försenar eller försvårar fullgörelse enligt dessa Allmänna Villkor, såsom men inte begränsat till ändringar i lagar eller förordningar eller tolkningen därav, myndigheters agerande, krig, krigshandlingar, naturkatastrof, terroristdåd, strejker eller andra industriella aktioner, blockad, oförutsedda förseningar från fabriker som producerar Produkten, större olyckor såsom olyckor som påverkar Produkten eller ordernivån, skador på maskiner etc. samt valutarestriktioner (”Force Majeure”).

17.2 Om en leveransförsening beror på någon som Säljaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra Köpet är Säljaren fri från ersättningsansvar om också den som Säljaren har anlitat skulle vara fri enligt denna punkt. Detsamma gäller om förseningen beror på en leverantör som Säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled.​

18 ÄNDRING AV DESSA VILLKOR

Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Sådan ändring träder i kraft 30 dagar efter att de nya Allmänna Villkoren meddelats Kunden (genom att de lagts upp på Hemsidan www.euromaster.se) och tillämpas på Köp som görs efter de 30 dagarna.

19 ÖVERLÅTELSE

Dessa Allmänna Villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom Kundens Köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan Part. Det står dock Säljaren fritt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor.

20 SÄLJARENS HEMSIDA

20.1 Säljaren innehar alla rättigheter till hemsidan www.euromaster.se (”Hemsidan”). Hemsidan får inte mångfaldigas, kopieras, bearbetas, överlåtas, försäljas, överföras eller på annat sätt utnyttjas eller tillgängliggöras utan Säljarens tillstånd.

20.2 Allt material som finns på Hemsidan, såsom text, filer, bilder, grafik, teckningar, foton, videos, musik eller annat material (”Innehåll”), kan vara skyddat av upphovsrätt. Det är inte tillåtet att utan medgivande från rättighetsinnehavaren mångfaldiga, kopiera, överlåta, försälja, överföra eller på annat sätt utnyttja eller tillgängliggöra sådant Innehåll – varken för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Det betyder exempelvis att en besökare på Hemsidan inte utan tillstånd får överföra sådant Innehåll till annan webbplats eller sprida det på annat sätt.

20.3 Hemsidan tillhandahålls i befintligt skick och med den kvalitét den har. Säljaren reserverar sig för felskrivningar och garanterar inte att Hemsidans innehåll, tjänster och funktioner fungerar felfritt eller utan avbrott för användaren. Vidare förbehåller sig Säljaren rätten att ändra informationen på Hemsidan utan att informera om detta i förväg.

21 LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

21.1 Svensk materiell rätt ska gälla för dessa Allmänna Villkor.

21.2 Om en tvist uppstår och Parterna inte kan lösa den på egen hand kan en Kund vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller till sin motororganisation. Tvister kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och av allmän domstol med Varbergs tingsrätt som första instans. När prövning sker i någon av dessa instanser får den fordran som är tvistig inte drivas in genom att någon Part ansöker om betalningsföreläggande/vanlig handräckning.

För att komma i kontakt med (ARN) används:
E-post: arn@arn.se
Webadress ARN: https://www.arn.se/
Postadress ARN: Box 174, 101 23 Stockholm

Det går även att lämna klagomål online via EU-kommissionens egna plattform för medling i tvister. Klagomål som kommit in via EU kommissionens egna plattform vidarebefordras till ansvarigt tvistlösningsorgan i Sverige. Webbadress EU ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 

21.3 Om Säljaren var ansluten till Däckspecialisternas Riksförbund (”DRF”) när en omtvistad Tjänst utfördes åtnjuter Kunden DRF:s kundskydd som innebär att DRF svarar för att Kunden vid en tvist erhåller den ersättning ARN rekommenderat. Skulle Kunden inte godta ARN:s avgörande utan dra tvisten inför domstol bortfaller dock kundskyddet.