Euromaster kvalitets och mijlöpolicy

Euromaster AB är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 i kvalitet och miljö, vi utgår från tillämpliga krav i standarden i kvalitets och miljöarbetet. Certifieringen gäller de verkstäder som ägs av Euromaster AB, ej franchise och partners.

Vår kvalitetspolicy

Kvalitet uppnås genom kundfokus och bygger på ledningens engagemang och allas deltagande. Den uppmärksamhet som var och en av oss ägnar åt våra kunders förväntningar och behov, både vad gäller produkter och tjänster, är grundläggande för att utveckla och underhålla deras tillfredsställelse och förtroende. För att bibehålla högsta kvalitet utgår Euromaster från 3 grundläggande värden:

Expertis: Genom en professionell diagnostik av kundens behov, med personlig rådgivning och genom att arbetet utförs rätt från början
Ärlighet: Genom att vi endast säljer det som kunden behöver, och genom en öppenhet kring det utförda arbetet och tillhörande prissättning
Kundfokus: Genom en ren, säker och bekväm kundmiljö, genom våra medarbetares genuina engagemang och intresse för kundens behov.

Hur vi lever upp till våra kvalitetsmål mäts genom kundnöjdhetsundersökningar och genom externa och interna revisioner. Vi utvecklas genom att vi jämför oss med andra och lär av de bästa, och genom vårt arbete med ständiga förbättringar.

Vår miljöpolicy

På Euromaster AB arbetar vi med omtanke om miljön för att bidra till att skapa en hållbar utveckling. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och miljöarbetet är en naturligt integrerad del av vår verksamhet. Vårt mål är att åstadkomma en så liten påverkan på vår miljö som möjligt. Det kan endast uppnås genom ledningens och våra medarbetares tydliga engagemang.

Vi värnar miljön genom att:

  • Vi följer gällande miljölagstiftning och tillämpliga krav i ISO 14001
  • Vi strävar efter att använda färre kemikalier, och arbetar enligt försiktighets- och substitutionsprincipen.
  • Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan såsom energiförbrukning.
  • Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
  • Vi återvinner och sorterar vårt avfall då detta är möjligt, och säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
  • Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt, och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.
  • Vi ställer miljökrav på entreprenörer och leverantörer.
  • Vi arbetar med att ständigt förbättra oss i vårt miljöarbete.

Vi utvecklas genom att vi jämför oss med andra och att vi lär oss av de bästa. Hur vi lever upp till våra ambitioner mäts genom externa och interna revisioner.

Du kan ladda ner vårt certifikat här. 

Certifieringsmarke_ISO9001_ISO14001.jpg