Miljö

På Euromaster AB arbetar vi med omtanke om miljön för att bidra till att skapa en hållbar utveckling. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och miljöarbetet är en naturligt integrerad del av vår verksamhet. Vårt mål är att åstadkomma en så liten påverkan på vår miljö som möjligt. Det kan endast uppnås genom ledningens och våra medarbetares tydliga engagemang.

Vi värnar miljön genom att:

  • Vi följer gällande miljölagstiftning och tillämpliga krav i ISO 14001
  • Vi strävar efter att använda färre kemikalier, och arbetar enligt försiktighets- och substitutionsprincipen.
  • Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan såsom energiförbrukning.
  • Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
  • Vi återvinner och sorterar vårt avfall då detta är möjligt, och säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
  • Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt, och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.
  • Vi ställer miljökrav på entreprenörer och leverantörer.
  • Vi arbetar med att ständigt förbättra oss i vårt miljöarbete.

Vi utvecklas genom att vi jämför oss med andra och att vi lär oss av de bästa. Hur vi lever upp till våra ambitioner mäts genom externa och interna revisioner.

EUROMASTER ÄR CERTIFIERAT ENLIGT ISO 9001 OCH 14001

Certifieringsmarke_ISO9001_ISO14001.jpg